చల్ల గాలికి కోరిక వచ్చింది | వీడియో సాంగ్ | సోగ్గాడి కాపురం | శ్రీకాంత్ | ఊహ | నరేష్ | V9 వీడియోస్

Watch And Enjoy Telugu Super hit Songs of Aame
Challa Gaaliki Korika Vachindi Video Song from Aame Telugu Movie On V9 Videos.


Starring : Ooha, Srikanth, Naresh, Tanikela Barani, Kota Sriniva, Sudha Among Others.

Directed by E. V. V. Satyanarayana
Produced by P.V.V.S.N.Murthy & G. Nirmala Reddy
Music by Vidyasagar✹ Subscribe to Our YouTube:
✹ G+:
✹ FB:
✹ Twitter:

YouTube Images

All images from the biggest to the smallest
Click the right mouse button and select "Save Image As ..." to download the original image to your computer.

Image URLs:

Direct link to image with resolution: 1280x720

Direct link to image with resolution: 640x480

Direct link to image with resolution: 480x360

Direct link to image with resolution: 320x180

Direct link to image with resolution: 120x90

A few frames from the video and URLs to each:

Title and Description

Description and title of the video.
If the fields are empty, then there is no description for the video.
Title:

Description of the video.