មិនស្រលាញ់ម្តេចយកបងកំដរ - White [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

បទ​ : មិនស្រលាញ់ម្តេចយកបងកំដរ
និពន្ធទំនុកច្រៀង : EVO TIM
និពន្ធបទភ្លេងថ្មី : EVO TIM
សម្រួលតន្រ្តី : ផេន បូទី
កាត់តរូបភាព ​: សុវណ្ណាម៉ាប់

YouTube vaizdai

Visi vaizdai nuo didžiausio iki mažiausio
Paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite "Išsaugoti paveikslėlį kaip...", norėdami atsisiųsti originalų vaizdą į savo kompiuterį.

Vaizdo URL:

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 1280x720

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 640x480

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 480x360

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 320x180

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 120x90

Kelios vaizdo įrašo ir kiekvieno URL rėmeliai:

Pavadinimas ir aprašymas

Vaizdo aprašas ir pavadinimas.
Jei laukai yra tušti, vaizdo įrašo aprašymas nėra.
Pavadinimas:

Vaizdo aprašymas.