១៣ - តារាង - CSS | KHODE

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
ក្នុង​វីដេអូ​នេះ យើង​ដក​ពិសោធ​អំពី​កូដ CSS មួយ​ចំនួន​ដែល​យើង​បាន​រៀន​រួច​មក​ហើយ​យក​មក​អនុវត្តនៅ​លើ​តារាង និង​សិក្សា​នូវ propger ថ្មីៗ​ចំនួន​៥ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សំរាប់​ប្រើ​តែ​ក្នុង​តារាង​ប៉ុណ្ណោះ ។

វីដេអូមេរៀន CSS ទាំង​អស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

YouTube vaizdai

Visi vaizdai nuo didžiausio iki mažiausio
Paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite "Išsaugoti paveikslėlį kaip...", norėdami atsisiųsti originalų vaizdą į savo kompiuterį.

Vaizdo URL:

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 1280x720

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 640x480

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 480x360

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 320x180

Tiesioginė nuoroda į vaizdą su raiška: 120x90

Kelios vaizdo įrašo ir kiekvieno URL rėmeliai:

Pavadinimas ir aprašymas

Vaizdo aprašas ir pavadinimas.
Jei laukai yra tušti, vaizdo įrašo aprašymas nėra.
Pavadinimas:

Vaizdo aprašymas.