១១ - អក្សរ - Javascript | KHODE

អក្សរ ឬ String ក្នុង​កូដ Javascript គឺ​ត្រូវ​សរសេរ​ក្នុង​អព្ភន្តរសញ្ញា ។
ក្នុង​វីដេអូ​នេះ យើង​សិក្សា​អំពី​ទម្រង់ ដំណើរការ និង​បម្រើបម្រាស់​របស់​វា ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.