០៧ - លក្ខខណ្ឌ - Javascript | KHODE

មេរៀន​នេះ សិក្សា​អំពី​ការកំណត់​ឲ្យ​កូដ​ដំណើរការក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ណាមួយ ។
យើង​នឹង​ស្វែង​យល់​អំពី​ពាក្យ​គន្លឹះ if, else, else if, switch ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.