ចក្រវាឡ (សត្យាលីវអាន) Original Song

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
វាសនាបានចារទុកជានិស្ស័យ ចក្រវាលធំក្រៃ ម្តេចអោយយើងទាំងពីបានជួបគ្នា តើនេះជាសំណាងឬកម្មពីបុព្វេ ឲ្យងប់ងល់ស្មេហ៍មាសមេយ៉ាងហ្នឹង !
បទ៖ ចក្រវាល ( OFFICIAL LYRIC VIDEO )
និពន្ធទំនុកច្រៀងនឹងច្រៀងដោយ៖ សត្យាលីវអាន
និពន្ធទំនុកបទភ្លេងថ្មី៖ Banoon

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.