ខែភ្ជុំនឹកស្រុក - សួស វីហ្សា [OFFICIAL MV]

ជិតដល់ភ្ជុំហើយ! នឹកស្រុកដែរឬទេ? ពេលបានទៅលេងស្រុក ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីខ្លះ ? Comment ប្រាប់ admin បន្តិចមក!
រីករាយទស្សនា Full MV ខែភ្ជុំនឹកស្រុក ពីកញ្ញា សួស វីហ្សា ទាំងអស់គ្នា!

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.