អូនទៅភ្ជុំវត្តណា - គូម៉ា - Oun Tov Pchum Wat Na 【Music Only】

បទ៖ អូនទៅភ្ជុំវត្តណា
ច្រៀង៖ គូម៉ា
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង ៖ មរតកដើម
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #Kuma #TownMP3 #TownAudio
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.