០២ - ទីតាំង​សរសេរ​កូដ Javascript | KHODE

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
មាន ៣ កន្លែង ដែល​យើង​អាច​សរសេរ​កូដ Javascript
- ជា​តម្លៃ​នៃ attribute នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍
- ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង script tag
- ភ្ជាប់​ទៅ​ឯកសារ Javascript ដោយ​ប្រើ script tag ដូចគ្នា ហើយ​ត្រូវ​ប្រើ src attribute ដើម្បី​ប្រាប់​ទីតាំង​នៃ​ឯកសារ Javascript នោះ ។
ឯកសារ Javascript ត្រូវ​បញ្ចប់​ដោយ .js ។

ដើម្បី​សរសេរ comment នៅ​ក្នុង Javascript
- មួយ​បន្ទាត់ ត្រូវ​ផ្ដើម​ដោយ //
- ច្រើន​បន្ទាត់ ត្រូវ​ផ្ដើម​ដោយ /* ហើយ​បញ្ចប់​ដោយ */ ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.