០៨ - រង្វិលជុំ - Javascript | KHODE

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
if condition ដំណើរការ​ម្ដង ក្នុង​ករណី​ដែលពិត ។
រង្វិល​ជុំ​ស្រដៀង​ទៅ​នឹង if condition ដែរ វា​ខុស​គ្នា​ត្រង់ ក្នុង​ករណី​ដែល​ពិត រង្វិល​ជុំ​ដំណើរការ​ច្រំដែលៗ​រហូត​ទាល់តែ​ករណី​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មិន​ពិត ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូ​មេរៀន​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.