ឧបករណ៍​បង្គត់​ចំនួន - អនុវត្ត​កូដ Javascript | KHODE

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
ក្នុង​វីដេអូ​បង្កើត​ឧបករណ៍​បង្គត់​ចំនួន​នេះ យើង​នឹង​អនុវត្ត​ចំនុច​សំខាន់ៗ​ដូចជា
- let keyword
- lambda function
- event: keypress, input, mousedown, mousemove, mouseup
- nextElementSibling property
- focus method
- clip-path property (CSS)
- ការ​ចាប់​ទីតាំង mouse
- បង្កើត​ការ​ទាញ​ចុះ​ឡើង ។


វីដេអូ​អនុវត្ត​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.