០៧ - អត្ថបទ - CSS | KHODE

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
រៀន​អំពី​មេរៀន​អត្ថបទ​នៅ​ក្នុង​កូដ CSS គឺ រៀន​អំពី​
- ការ​កំនត់​គម្លាត​អក្សរ
- ការ​កំនត់គម្លាត​ពាក្យ
- ការ​ចូល​បន្ទាត់ ... ។

មេរៀន​ជា​អត្ថបទ


វីដេអូមេរៀន CSS ទាំង​អស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebookគេហទំព័រ​ផ្លូវការ

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.