វិលមកវិញអូន - ម៉ៅ ហាជី - Vil Mok Vinh Oun - Mao Hachi - 【Official MV】

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
បទ៖ វិលមកវិញអូន
ច្រៀង៖ ម៉ៅ ហាជី
ដឹកនាំសម្ដែង៖ វ៉ាត​ លីម៉េង
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង
ថតដោយ ៖ ភារិន - ចិន - ដា
#TownProduction #MaoHachi #TownfullMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

Obrázky YouTube

Všechny obrázky od největších po nejmenší
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit obrázek jako...", chcete-li stáhnout původní obrázek do počítače.

Adresy URL obrázků:

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 1280x720

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 640x480

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 480x360

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 320x180

Přímý odkaz na obrázek s rozlišením: 120x90

Několik snímků z videa a adres URL ke každému:

Název a popis

Popis a název videa.
Pokud jsou pole prázdná, neexistuje popis videa.
Titul:

Popis videa.