ចាញ់ស្នេហ៍រតនៈគីរី - ខេម- Chanh Sne Ratanakiri 【Official Full Audio】

បទ៖ ចាញ់ស្នេហ៍រតនៈគីរី
ច្រៀង៖ ខេម
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ​ រតនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ដា ភ្លេង
#TownProduction #Khem #TownMP3 #TownAudio ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明