០១ - អំពី​កូដ PHP - PHP | KHODE

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
ការសិក្សា​អំពី PHP គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​សិក្សា​ចេះ​នូវ​កូដ HTML ជា​មុនសិន ។
ពាក្យពេញ​របស់ PHP កាល​ពី​មុន​គឺ Personal Home Page រី​ឯ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ PHP: Hypertext Preprocesssor ។
PHP មាន​នាទី​បង្កើត​ជាកម្មវិធី​ទៅ​ឲ្យ​កូដ ដែល​ត្រូវ​បញ្ចេញ​ជា​រូបរាង​ជា​គេហទំព័រ ពោល​គឺ HTML ។
ឧទាហរណ៍ បើប្រើ​តែ HTML ហើយ​អ្នក​សរសេរ​ពាក្យ​ថា "Khode" នោះ ទោះ​បី​ជា​កាលៈទេសៈ​ណា ក៏​កូដ HTML នៅ​តែ​សរសេរ​ពាក្យ​ថា "Khode" នោះ​ដែរ ។ ប៉ុន្តែ PHP អាច​បង្កើត​ជា​លក្ខខណ្ឌ​អ្វី​មួយ ដើម្បី​ឲ្យ HTML នោះ ម្ដង​ចេញ "Khode" ម្ដង​ចេញ​អ្វី​ផ្សេង ដូចជា ថ្ងៃ​ច័ន្ធ​ចេញ "Khode" រីឯ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ចេញ "Cambodia" ហើយ​ថ្ងៃ​ពុធ​ចេញ "PHP" ឬ​អ្វី​ផ្សេង​ក៏​បាន ។

ដើម្បី​សិក្សា PHP យើង​ត្រូវមាន​កម្មវិធី
- កម្មវិធី​សរសេរ​កូដ : Notepad, TextEdit, Notepad++, Visual Studio Code, Atom, ...
- កម្មវិធី​ដំណើរការ​គេហទំព័រ : Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, ...
- PHP Parser
- Web Server
- ទិន្នន័យ : MySQL, ... ។
(PHP Parser, Web Server និង MySQL គឺ​មាន​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Xampp តែ​មួយ)

វីដេអូ​មេរៀន PHP ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook


គេហទំព័រ​ផ្លូវការ

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明