១៣ - តារាង - CSS | KHODE

ក្នុង​វីដេអូ​នេះ យើង​ដក​ពិសោធ​អំពី​កូដ CSS មួយ​ចំនួន​ដែល​យើង​បាន​រៀន​រួច​មក​ហើយ​យក​មក​អនុវត្តនៅ​លើ​តារាង និង​សិក្សា​នូវ propger ថ្មីៗ​ចំនួន​៥ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សំរាប់​ប្រើ​តែ​ក្នុង​តារាង​ប៉ុណ្ណោះ ។

វីដេអូមេរៀន CSS ទាំង​អស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明