០១.០១ - ណែនាំ - អនុវត្ត HTML & CSS | KHODE

វីដេអូអនុវត្ត HTML & CSS នេះ យើង​មិន​ទាន់​ចាប់​ផ្ដើម​សរសេរ​កូដ​នៅ​ឡើយ​ទេ ។ យើង​គ្រាន់តែ​ដឹង​អំពី​ការ​អនុវត្ត​មួយ​នេះ និង​ឧបករណ៍​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាចនឹង​ត្រូវ​ប្រើ​ក្នុង​ពេល​យើង​អនុវត្ត ។

វីដេអូ​អនុវត្ត HTML & CSS ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook


គេហទំព័រ​ផ្លូវការ

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明