ឧបករណ៍​បង្គត់​ចំនួន - អនុវត្ត​កូដ Javascript | KHODE

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
ក្នុង​វីដេអូ​បង្កើត​ឧបករណ៍​បង្គត់​ចំនួន​នេះ យើង​នឹង​អនុវត្ត​ចំនុច​សំខាន់ៗ​ដូចជា
- let keyword
- lambda function
- event: keypress, input, mousedown, mousemove, mouseup
- nextElementSibling property
- focus method
- clip-path property (CSS)
- ការ​ចាប់​ទីតាំង mouse
- បង្កើត​ការ​ទាញ​ចុះ​ឡើង ។


វីដេអូ​អនុវត្ត​កូដ Javascript ទាំងអស់


មេរៀន​ផ្សេង​ដោយ KHODE


ទំព័រ Facebook

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明