១ម៉ឺនឆ្នាំ-ស៊ីរីកា-MuyMeurn Chhnam-Siryka 【Official MV 】

បទ៖ ១ម៉ឺនឆ្នាំ
ច្រៀង៖ ស៊ីរីកា
ដឹកនាំសម្លែង ៖ អ៊ិន រិទ្ធីចិត្រ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ Tho Meet
ថតដោយ ៖ ភារិន-ចិន
ជំនួយការថត ៖ ប៊ុន រតនះ
ប្រធានបច្ចេកទេស ៖ អ៊ី មែន
តែងឆាក ៖ ឌី ចន
Make Up ៖ រាត់
ទីតាំង ៖ រ័ត្ន
#TownProduction #Siryka #Townvideo #TownfullMV
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明