ម៉ោង 12 - គីមទ្រី (Official Lyric Video)

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
យប់កណ្តាលអាធ្រាត អូនមករកបងធ្វើអី?.. ឬអូនគ្រាន់តែចង់និយាយថាស្តាយក្រោយ!
បទ៖ ម៉ោង 12
ច្រៀងដោយ៖ គីមទ្រី
និពន្ធបទភ្លេងថ្មីនឹងទំនុកច្រៀង៖ គីមទ្រី
បច្ចេសកាត់តនឹងថតដោយ៖ ណាំ ថុនា

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明