រាំបែកស្លុយតាមខ្ញុំ - ករុណា ពេជ្រ - Town VCD Vol 84 [Official MV]

Analog Google AdSene - High payouts, Bonus 5$ for registration
បទ៖ រាំបែកស្លុយតាមខ្ញុំ
ច្រៀង៖ ករុណា ពេជ្រ
ដឹកនាំសម្ដែង៖ អ៊ិន រិទ្ធីចិត្រ
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង៖ លាង ស៊ាងលីន
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

YouTube圖片

所有圖像從最大到最小
單擊鼠標右鍵並選擇 "保存圖像為..." 將原始圖像下載到您的計算機.

圖片網址:

直接鏈接到圖像與分辨率: 1280x720

直接鏈接到圖像與分辨率: 640x480

直接鏈接到圖像與分辨率: 480x360

直接鏈接到圖像與分辨率: 320x180

直接鏈接到圖像與分辨率: 120x90

從視頻和URL到每個的幾幀:

標題和說明

視頻的說明和標題。
如果字段為空,則視頻沒有描述。
標題:

視頻說明